Pristatymo ir pirkimo taisykles

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

I.Sąvokos

 

I.I. Duomenų valdytojas ir svetainės www.rivjerosbaldai.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Rivjeros baldai“, įmonės kodas 134043365, PVM mokėtojo kodas LT340433610, adresas korespondencijai – Kareivių g.2a, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – rivjerabaldai@gmail.com

I.II. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.rivjerosbaldai.lt.

I.III. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

 

II.Bendrosios nuostatos

 

II.I. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su “rivjerosbaldai.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “rivjerosbaldai.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

II.II. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

II.III.Internetinės parduotuvės “rivjerosbaldai.lt” prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.IV. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

II.IV.I. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

II.IV.II. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

II.IV.III. juridiniai asmenys;

II.IV.IV. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II.V. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes “rivjerosbaldai.lt” internetinėje parduotuvėje.

II.VI. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie rivjerosbaldai.lt arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.

II.VII. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

II.VIII. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

III. Asmens duomenų apsauga

 

III.I. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje rivjerosbaldai.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

III.II. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

III.III. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje rivjerosbaldai.lt tikslais.

III.IV. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

III.V. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tieisoginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes atsisakyti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“– Pirkėjas paspaudęs nuorodą daugiau nebegaus naujienlaiškio).

III.VI. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje rivjerosbaldai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

III.VII. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

 

IV. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 

IV.I. Pirkėjas gali užsisakyti prekes šiais būdais:

IV.I.I. internetu užsiregistruodamas rivjerosbaldai.lt;

IV.I.II. internetu nesiregistruodamas rivjerosbaldai.lt;

IV.I.III. telefonu;

IV.I.IV. parduotuvėje;

IV.II. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laikšką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

IV.III. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma ” rivjerosbaldai.lt ” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

V.Pirkėjo teisės

 

V.I. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes rivjerosbaldai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

V.II. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką rivjerabaldai@gmail.com arba paskambindamas numeriu 8 600 04006. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-3 darbo dienas).

V.III. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su rivjerosbaldai.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo daikto pristatymo dienos.

V.IV. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“

V.V. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

V.VI. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš rivjerosbaldai.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

 

VI. Pirkėjo įsipareigojimai

 

VI.I. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

VI.III. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

VI.IV. Pirkėjas, naudodamasis rivjerosbaldai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

VII. Pardavėjo teisės

VII.I. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

VII.II. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

VII.III. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

VII.IV. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

VII.V. Pardavėjas dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

 

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

 

VIII.I. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės rivjerosbaldai.lt teikiamomis paslaugomis.

VIII.II. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII.III. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

VIII.IV. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

VIII.V. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

 

IX.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 

IX.I. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais suPVM.

IX.II. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

IX.II.I. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į rivjerosbaldai.lt banko sąskaitą.

IX.II.II. Apmokėjimas apmoka per Paysera sistemą bankiniu pavedimu.

IX.II.III. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

IX.III. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

IX.IV. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti baldų užsakymo sutartį.

IX.V. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

 

X. VipVip taisyklės

 

X.I. VipVip yra virtuali rivjerosbaldai.lt elektroninės parduotuvės valiuta su kuria galėsite atsiskaityti už 15% visos bendros pirkinio sumos.

X.II. VipVip ir kitos nuolaidos nesumuojamos.

X.III. Tam tikrų akcijų vykdymo metu rivjerosbaldai.lt gali suteikti Pirkėjams savo virtualių pinigų – VipVip, kuriais galima atsiskaityti už rivjerosbaldai.lt perkamas prekes.

X.IV. Jei Pirkėjas pirkdamas prekę išleido tam tikrą VipVip eurų sumą prekei apmokėti ir Pirkėjas pasinaudojęs rivjerosbaldai.lt suteikiamos garantijomis gražina pirkinį, išleista VipVip eurų suma grąžinama Pirkėjui. Informaciją apie grąžintą VipVip eurų sumą Pirkėjas gali pasitikrinti paskyroje(išmaniojoje programėlėje) „VipVip“.

X.V. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti VipVip eurų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, VipVip eurų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

 

XI. Prekių pristatymas

 

XI.I. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

XI.II. Prekių pristatymas Pirkėjui:

XI.II.I. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.https://www.swissreplica.is/

XI.II.II. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

XI.II.III. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

XI.II.IV. Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra mokamas.

XI.II.V. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą.

XI.II.VI. Baldai yra pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

XI.II.VII. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.

XI.II.VIII. Prekės nėra užnešamos.

XI.II.IX. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį.

XI.II.X. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse.

XI.III. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

XI.III.I. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto.

XI.III.II. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą avansinį mokėjimą, jei jis buvo sumokėtas.

XI.III.III. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

XI.IV. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

XI.V. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

XI.VI. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

XI.VII. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.

 

XII. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

XII.I. Kiekvienos rivjerosbaldai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

XII.II. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

XII.III. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

XII.IV. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

XII.V. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

XII.VI. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.

XII.VII. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.

 

XIII. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

XIII.I. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 2 kalendorines dienas, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

XIII.II. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

XIII.III. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 13.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu rivjerosbaldai@gmail.com.

XIII.IV. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 3 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 5.3. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

XIII.V. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

XIII.V.I. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

XIII.V.II. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

XIII.V.III. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

XIII.V.IV. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

XIII.V.V. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.

XIII.VI. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

XIII.VII. Jei prekės yra pristatomos tiesiai Pirkėjui į namus grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats. Jei Pirkėjas nori atsisakyti kokybiškos nenaudotos prekės nepraėjus 2 dienų laikotarpiui pirkėjo sumokėtas avansas, kuris yra lygus transporto išlaidoms, patirtoms baldus pristatyti iš Vokietijos yra negrąžinamas.

XIII.VIII. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

XIII.IX. Prekės grąžinimą įsipareigojame įgyvendinti per 10 d.d., nebent susitarta kitaip.

XIII.X. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

XIV. Atsakomybė

 

XIV.I. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

XIV.II. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

XIV.III. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Rivjeros baldų teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

XIV.IV. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

XIV.V. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

XIV.VI. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

XV. Apsikeitimas informacija

 

XV.I. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

XV.II. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

XVI. Baigiamosios nuostatos

 

XVI.I. Jei Jūsų netenkina įsigytos Rivjeros baldų prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai administracijai el. paštu rivjerabaldai@gmail.com. Jei Jūsų netenkina sulauktas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą ar skundą dėl Rivjeros baldų interneto parduotuvėje įsigytos prekės, galite užpildyti prašymo formą Europos elektroninėje ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Taip pat pretenziją, prašymą, skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt interneto svetainėje www.vvtat.lt)

XVI.II. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

XVI.III. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

XVI.IV. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

XVI.V. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2018 sausio 24 d. Apie visus Pirkimo pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6. punktą.

 

 

Pirkimo gidas

 

I. Pirmiausia išsirinkite norimas prekes. Pasirinkite norimą vienetų skaičių.

II. Išsirinkę prekę ir vienetus paspauskite „UŽSAKYTI“.

III. Iššoka lentelė, kad Jūsų norima prekė yra įdėta į Jūsų krepšelį. Jei dar norite papildyti savo krepšelį, galite toliau tęsti naršymą mūsų internetinėje parduotuvėje. Jei daugiau nieko nenorite užsakinėti, tai naujai iššokusioje lentelėje paspauskite “KREPŠELIS” ir būsite nukreipti į Jūsų prekių krepšelį.

IV. Prekių krepšelyje patikrinkite, ar viskas suvesta teisingai ir pasirinkite pristatymo būdą.

  • Už atitinkamą mokestį (mokestis paskaičiuojamas automatiškai) galime pristatyti Lietuvoje iki tos vietos, kur gali privažiuoti mikroautobusas. Užnešimas į kainą neįtrauktas;
  • galite nemokamai atsiimti viename iš mūsų padalinių, esančių Garliavoje, Kaune arba Vilniuje;

V. Tada spauskite “TĘSTI APSIPIRKIMĄ”.

VI. Naujai atsidariusiame lange užpildykite užsakymo duomenis (vardas, pavardė, jei perka įmonė, įmonės pavadinimą,telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pristatymo būdas, apmokėjimo būdas).Pastabų langelyje galite nurodyti papildomą informaciją: patogiausias pristatymo laikas, jei perkate įmonės vardu, įmonės rekvizitus, kita svarbi informacija. Pasirinkite apmokėjimo būdą:

  • tiesioginis apmokėjimas į mūsų banko sąskaitą;
  • pavedimas per PAYSERA sistemą;
  • pirkimas išsimokėtinai per MOKILIZINGO sistemą.

 

 

VII. Viską teisingai supildę spauskite “APMOKĖJIMAS”

 

VIII.Perskaitykite pirkimo taisykles ir uždėkite varnelę, kad sutinkate su jomis.

IX. Kai užsakymas atsiras mūsų sistemoje, su Jumis susisieksime telefonu patvirtinti užsakymą.

X. Apie visus užsakymo statusus (naujas, patvirtintas, apmokėtas, baigtas) informuosime Jus el. paštu.

XI. Jei turėsite klausimų ar neaiškumų, susisiekite su mumis rivjerabaldai@gmail.comarba 8 60004006.

 

SĖKMINGO APSIPIRKIMO!